instagram

Administrativní budova Spektrum

Lanškroun

Dům je charakteristický svou nárožní polohou. Vytváří jak nároží vjezdu na budoucí Pivovarské náměstí, tak dominantu a ukončení pohledu z ulice J.M.Marků. Před objektem je vytvořeno veřejné prostranství s parkovacími místy. Nosná východní stěna je provedena jako štítová, bez otvorů umožňující navazující výstavbu na vedlejší parcele.

Stavba je třípodlažní, dvoulodní budova půdorysných rozměrů 28,7 x 11,3 m se zastřešením plochou střechou je konstrukčně řešena jako třípodlažní železobetonová montovaná rámová konstrukce s výškou podlaží 3,75 ; 3,45 a 3,45m, s tuhou střešní a stropní rovinou tvořenou železobetonovou filigránovou deskou se zmonolitněním.
V 1.np je pronajímatelný prostor, vstupní hala s recepcí, místnost pro kola, stanoviště nádob na komunální, příp. tříděný odpad. 2. a 3. np obsahuje kanceláře s příslušenstvím.

Budova je kosodélníkového půdorysu (severní a jižní fasáda v půdorysu zaoblená kružnicí o velkém poloměru), s plochou pochozí střechou. 1.np ustupuje v půdoryse a vytváří podloubí do ulice Pivovarské, (do náměstí). Z objemu stavby vystupuje balkon ve 3.np a nástavba na střeše. Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet doplněný opěrnou zdí v severním svahu bezprostředně související se stavbou. Vertikální komunikaci zajišťují přímá schodiště s mezipodestou. Fasády budou částečně zavěšené, kombinující celoskleněné a plné plochy, částečně zděné s klasickými výplněmi. V 3.np je připojena lávka umožňující přímý vstup z ulice Na Valech.
(Foto Kateřina Kokešová)

detail skrýt